ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

          ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนด”) ได้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่จะนำมาใช้กับ เครื่องมือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า Alisa ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “Alisa” ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line หรือช่องทางอื่นใดอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและให้บริการของ
บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) แก่ท่าน “ผู้ใช้บริการ”                                            

          ดังนั้น เมื่อท่านใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือช่องทางการให้บริการอื่นใดของ “บริษัท” ถือว่า ท่านในฐานะ “ผู้ใช้บริการ” ของ “บริษัท” ได้ศึกษา เข้าใจ ยินยอม และตกลงด้วยความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการตามสัญญา รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

นิยาม

“Line” หมายความถึง แอปพลิเคชัน Line

“ช่องทาง Alisa” หมายความถึง การบริการผ่านช่องทาง Line หรือเว็บไซต์ หรือช่องทางต่างๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือดูแลของ “บริษัท”

“เครดิต”(Credit) หมายความถึง สิ่งที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนการใช้เครื่องมือสร้างรูปภาพ และ การแลกเปลี่ยนอื่นๆที่ “บริษัท” กำหนด ซึ่งจำนวนและมูลค่าจะถูกกำหนดและเปลี่ยนแปลงตามแต่ที่ “บริษัท” กำหนด

“โทเคน”(Token) หมายความถึง สิ่งที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนการใช้เครื่องมือสร้างข้อความ และ การแลกเปลี่ยนอื่นๆที่ “บริษัท” กำหนด ซึ่งจำนวนและมูลค่าจะถูกกำหนดและเปลี่ยนแปลงตามแต่ที่ “บริษัท” กำหนด

 

1. การให้บริการใช้เครื่องมือ

“บริษัท” ให้บริการใช้เครืองมือ “Alisa” อันประกอบไปด้วยบริการดังต่อไปนี้

1.1 การให้บริการใช้เครืองมือสร้างรูปภาพด้วยระบบของ “Alisa” โดย “ผู้ใช้บริการ” สามารถกระทำการใช้เครืองมือนำเข้าข้อมูลเพื่อให้ “Alisa” สร้างรูปภาพตามที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลเข้าไป

1.2 การใช้เครื่องมือสร้างข้อความของ “Alisa” โดย “ผู้ใช้บริการ” สามารถกระทำการนำเข้าข้อความเพื่อให้ “Alisa” ตอบคำถาม สร้างข้อความ และการพูดคุยโต้ตอบตามที่ “ผู้ใช้บริการ” ป้อนข้อมูลเข้าไป

ซึ่งการให้บริการใช้เครื่องมือตามข้อ 1.1 และ 1.2 รวมกันเรียกว่า “การบริการ”

1.3 “การบริการ” ตามข้อ 1.1 “Alisa” จะเป็นมีหน้าที่เพียงเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ทำการสร้างสรรค์ภาพตามข้อมูลที่ “ผู้ใช้บริการ” นำเข้าไป โดย “บริษัท” ไม่รับรองถึงความถูกต้อง หรือความพึงพอใจของผลงานต่างๆ จากการสร้างสรรค์นั้น

1.4 “การบริการ” ตามข้อ 1.1 และ 1.2 จะบริการตามมาตรฐานเท่าที่ระบบปัญญาประดิษฐ์จะกระทำได้ อันปราศจากการรับประกันจาก “บริษัท” โดย “ผู้ใช้บริการ” มีหน้าที่รับผิดชอบในการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ซึ่ง “บริษัท” มีสิทธิในการระงับ หรือทำการห้ามการเข้าถึง การใช้บริการไม่ว่าเวลาและเหตุอย่างใดๆ

1.5 “ผู้ใช้บริการ” สามารถเลือกใช้บริการในรูปแบบสมัครสมาชิกรายเดือน และรายปี (Subscription) ที่มีมูลค่าของแต่ละแพ็กเกจจำนวนซึ่งมีข้อจำกัดการใช้บริการที่แตกต่างกันออกไปที่ปรากฎอยู่ใน “ช่องทางของ Alisa”   

 

2. ข้อจำกัดการใช้งาน

2.1 “ผู้ใช้บริการ” รับรองว่าจะไม่ดำเนินการหรือกระทำการดังต่อไปนี้การให้บริการตาม “ช่องทางของ Alisa”

(ก) ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ละเมิดสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ “ผู้ใช้บริการ” มีต่อบุคคลอื่น ละเมิดกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

(ข) ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า และสิทธิต่างๆ ของ “บริษัท” ตัวแทน “บริษัท” เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งไฟล์อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือประกอบด้วยหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ การให้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ หรือส่งต่อบัญชี “ผู้ใช้บริการ” แก่บุคคลอื่น การนำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นไปเผยแพร่หรือจัดจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต การเผยแพร่เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ลงในสื่อสาธารณะ

(ค) บิดเบือนความจริง หลอกลวงผู้อื่น

(ง)  แจกจ่าย ส่งต่อ แชร์เนื้อหาโฆษณาและข้อมูลขยะ                       

(จ) กระทำการใดๆเพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

(ฉ)  การกระทำอื่นใดที่อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย

2.2 หาก “ผู้ใช้บริการ” ละเมิดเงื่อนไขข้อ 2.1 จนเป็นเหตุให้ถูกบุคคลใดๆ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือขอให้ “บริษัท” ให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว “ผู้ใช้บริการ” จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดและจะเกิดแก่ “บริษัท” รวมถึงความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลอื่น ๆ ทั้งหมด

2.3 “ผู้ใช้บริการ” ตกลงที่จะไม่นำผลิตภัณฑ์และบริการของ “บริษัท” รวมถึงชื่อเสียงของ “บริษัท” ไปเกี่ยวข้องกับหรือใช้กับกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ “บริษัท” “บริษัท” มีสิทธิที่จะระงับการใช้บัญชีของ “ผู้ใช้บริการ” เป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอนบัญชีของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนดังกล่าวได้

2.4 “บริษัท” ไม่รับรองว่า “การบริการ” จะมีความถูกต้องตามความประสงค์ของ “ผู้ใช้บริการ” หรือ
ชอบด้วยการอย่างใดๆ การให้บริการของ “Alisa” จะดำเนินการตามที่ ผู้ใช้บริการ นำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าไป ดังนั้น  “ผู้ใช้บริการ” จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากนำการบริการตามข้อ 1.1 และ 1.2 ไปกระทำการต่อยอด หรือกระทำการอย่างใดๆ

 3. ข้อกำหนดด้านอายุ

การใช้ “การบริการ” ของ “บริษัท” “ผู้ใช้บริการ” ยืนยันว่าเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเป็นบุคคลที่บิดามารดา หรือผู้ปกครองให้ความยินยอมในการเข้าใช้ “บริการ” และ ยินยอมการเข้าถึง “ข้อกำหนด” ฉบับนี้  เมื่อบิดามารดา หรือผู้ปกครองให้ความยินยอมแล้ว บิดามารดา หรือผู้ปกครองนั้นย่อมมีความผูกพันธ์หรือความรับผิดตาม “ข้อกำหนด” ฉบับนี้

4. ข้อมูลผู้ใช้บริการ 

           “บริษัท” จะดำเนินเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอย่างใดๆ ที่อาจทำให้ระบุถึงตัว “ผู้ใช้บริการ” ได้ ไม่จำกัดแต่เพียง ข้อความหรือไฟล์ต่างๆที่ “ผู้ใช้บริการ” นำเข้าสู่ “Alisa” แต่รวมถึง ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลอื่นๆ โดย “บริษัท” ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล https://alisamaid.com/privacy-policy/ ดังนี้

 

5. ข้อกำหนดของสิทธิ์และทรัพย์สิน

5.1 ในการใช้บริการเครื่องมือตามข้อ 1.1 “ผู้ใช้บริการ” จะได้รับสิทธิ์ในผลงานแตกต่างกันดังนี้          

          (ก.) กรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ใช้บริการในรูปแบบไม่เรียกเก็บค่าบริการผลงานที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้รับจะถือเป็นทรัพย์สินของ “ผู้ใช้บริการ” ที่อนุญาตให้สาธารณะนำไปใช้งาน ดัดแปลง แก้ไข หรือจัดจำหน่ายได้ ซึ่งหากมีการนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องให้เครดิตว่าใช้ Alisa AI เป็นเครื่องมือในการสร้าง  ทั้งนี้ “ผู้ใช้บริการ” โดยความเป็นเจ้าของของทรัพย์สินนั้นจะเป็นของ “ผู้ใช้บริการ”แม้ว่า “ผู้ใช้บริการ” จะยุติการใช้บริการ  “ผู้ใช้บริการ” จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการใช้รูปภาพ ทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่ง “บริษัท” ไม่รับรู้ถึงวัตถุประสงค์ต่างๆในการนำไปใช้งานของ “ผู้ใช้บริการ”

          (ข.) กรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ใช้บริการ ในรูปแบบเรียกเก็บค่าบริการไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแพ็กเกจใด “ผู้ใช้บริการ” ผลงานภายใต้การบริการจะถือเป็นทรัพย์สินของ “ผู้ใช้บริการ” โดยความเป็นเจ้าของของทรัพย์สินนั้นจะเป็นของ “ผู้ใช้บริการ”แม้ว่า “ผู้ใช้บริการ” จะยุติการใช้บริการ  “ผู้ใช้บริการ” จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการใช้รูปภาพ ทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่ง “บริษัท” ไม่รับรู้ถึงวัตถุประสงค์ต่างๆในการนำไปใช้งานของ “ผู้ใช้บริการ”

5.2 โดยการใช้บริการเครื่องมือ “ผู้ใช้บริการ” ได้ให้สิทธิ์แก่ “บริษัท” ในการ แก้ไข ลบ เปลี่ยนแปลงผลงาน อัพเกรด เทรนนิ่ง แสดงต่อสาธารณะ อนุญาตช่วง และแจกจ่ายข้อความและภาพ ที่ “ผู้ใช้บริการ” ป้อนข้อมูลลงในบริการเครื่องมือ หรือทรัพย์สินที่ผลิตโดยเครื่องมือตามคำสั่งของ “ผู้ใช้บริการ” การให้สิทธิ์นี้จะยังคงมีผลต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการยุติข้อตกลงโดยฝ่ายใดก็ตาม ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

5.3 “ผู้ใช้บริการ” ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ใน “ช่องทางของ Alisa” และจะไม่ทำ การดัดแปลง แก้ไข ทำ ซ้ำ ลอกเลียน ส่งผ่าน ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนกลับ เพื่อทำ ขึ้นมาใหม่ จัดแสดง มีส่วน ร่วมในการจำ หน่าย เผยแพร่ หรือหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของ “บริษัท” ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน เว้นแต่จะรับอนุญาตโดยชัดแจ้งจาก “บริษัท” หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายใน ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เนื้อหาดังกล่าว หรือเป็นกรณีที่มีข้อยกเว้นตามกฎหมาย หากบริษัทพบว่ามีการละเมิดกฎหมายภายในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของ “บริษัท” “บริษัท” มีสิทธิในการพิจารณามาตราการต่าง ๆ และดำเนิน การจัดการกับบัญชี “ผู้ใช้บริการ” และการละเมิดได้ทันทีตามที่ “บริษัท” เห็นสมควรเพื่อเป็นการยับยั้งความเสียหาย

5.4 หาก “ผู้ใช้บริการ” รายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 5 ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด “บริษัท” มีสิทธิยุติการให้บริการกับ “ผู้ใช้บริการ” รายนั้น และ “บริษัท” ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดๆ ที่ “ผู้ใช้บริการ”รายดังกล่าวได้ชำระมาแล้วทั้งสิ้น อีกทั้ง “บริษัท” มีสิทธิเรียกให้ “ผู้ใช้บริการ” รายดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายต่อ “บริษัท” โดย “บริษัท” มีสิทธิดำเนินคดีกับ “ผู้ใช้บริการ” รายนั้นได้ตามกฎหมาย

 

6. ข้อกำหนดการชำระค่าแพ็กเกจ

6.1 “ผู้ใช้บริการ” รับทราบและยอมรับว่า การใช้บริการตามข้อ 1.1 และ 1.2 หรือใช้ผลิตภัณฑ์ของ “บริษัท” ผ่านทางช่องทางของ “Alisa” นั้น มีทั้งบริการประเภทที่เรียกเก็บค่าบริการต่อเนื่อง และประเภทที่ไม่เรียกเก็บค่าบริการ

6.2 แพ็กเกจ ราคาของแพ็กเกจ และข้อกำหนดของแต่ละแพ็กเกจ จะถูกกำหนดและ ปรากฎอยู่ใน“ช่องทาง Alisa”  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้

6.3 เว้นแต่จะมีข้อกำหนดเป็นอย่างอื่น “เครดิต” และ “โทเคน” จะได้มาจากการที่ “ผู้ใช้บริการ” เลือกใช้ “บริการ” ในแต่ละแพ็กเกจซึ่ง “ผู้ใช้บริการ” จะได้รับ “เครดิต” และ “โทเคน” ในจำนวนที่แตกต่างกันออกไป

6.4 อัตราค่าบริการแต่ละแพ็กเกจ หรือจำนวน “เครดิต” และ “โทเคน” ที่ใช้แลกเปลี่ยนใน “การบริการ” แต่ละรายการของ “บริษัท” จะถูกกำหนดและแสดงอยู่ภายใต้ระบบการให้บริการของ “บริษัท” โดย “บริษัท” มีสิทธิพิจารณาและเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการสำหรับการบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ “บริษัท” รวมถึงวิธีการเรียกเก็บค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าบริการได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว “บริษัท”จะแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็ปไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทให้ “ผู้ใช้บริการ” ทราบล่วงหน้า โดยในกรณี “ผู้ใช้บริการ” ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว “ผู้ใช้บริการ” มีสิทธิยุติการรับบริการได้ ทั้งนี้ หาก  “ผู้ใช้บริการ” ยังคงใช้บริการต่อไป ถือว่า“ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยอมรับในเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าข้อกำหนดที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้และมีผลใช้บังคับทันที

6.5 “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและรับทราบว่า “เครดิต” และ “โทเคน” เป็นสิ่งใช้แทนการรับบริการที่ใช้เฉพาะกับ “ช่องทาง Alisa” เท่านั้น และ “บริษัท” เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหา “โทเคน” และ “เครดิต” ดังกล่าวให้แก่ “ผู้ใช้บริการ” ทั้งนี้ “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน จำหน่าย หรือส่งต่อ “โทเคน” และ “เครดิต” ให้กับ “ผู้ใช้บริการ” รายอื่นหรือบุคคลอื่นบุคคลใดได้ ในกรณีที่ “บริษัท” ตรวจสอบพบว่าท่านฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าว “บริษัท” มีสิทธิระงับการใช้บัญชีของ “ผู้ใช้บริการ” เป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอนบัญชีของ “ผู้ใช้บริการ” ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.6 “ผู้ใช้บริการ” มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล บัญชีธนาคาร รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต บัญชี และข้อมูลทางการเงินไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของ “ผู้ใช้บริการ” เท่านั้น หากมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการทำรายการใดๆ ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของ “ผู้ใช้บริการ” เองทุกประการ “บริษัท” ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำรายการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ “บริษัท” ทั้งสิ้น

6.7 หาก “ผู้ใช้บริการ” ละเมิดเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อกำหนดการชำระค่าแพ็กเกจ และ “โทเคน” “เครดิต” ตามข้อ 6. นี้ เป็นเหตุให้บัญชีผู้ใช้ของ“ผู้ใช้บริการ” ถูกระงับ และ/หรือ เพิกถอน “ผู้ใช้บริการ” จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าชดเชยใดๆ จากบริษัทได้ และ “บริษัท” สงวนสิทธิในการริบ “โทเคน”  “เครดิต” และ ค่าบริการที่ชำระมาแล้ว จากบัญชีผู้ใช้ของ “ผู้ใช้บริการ” โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

ข้อ 7 การคืนเงิน

“บริษัท” ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงิน “โทเคน” หรือ “เครดิต” ให้กับการบริการที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ดำเนินการสมัครแล้วทุกกรณี

8. ข้อจำกัดความรับผิด

8.1“บริษัท” ให้บริการอย่างเต็มความสามารถตราบเท่าที่เทคโนโลยีของ “Alisa” ในปัจจุบันจะกระทำได้ “บริษัท” ไม่รับรองถึงความถูกต้อง ความตรงต่อเวลา แต่รวมถึงการอื่นๆด้วย หาก “ผู้ใช้บริการ” นำผลงานดังกล่าวไปใช้ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องรับผิดในความเสียหายอย่างใดๆที่เกิดขึ้นเอง

8.2 ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ใช้บริการในข้อ 1.2 หากมีข้อความอย่างใดๆ อันทำให้ “ผู้ใช้บริการ” เข้าสู่ลิ้งค์ หรือเว็บไซต์ อื่นที่มิใช่ช่องทางของ “บริษัท” “บริษัท” ขอสงวนความรับผิดในการที่ “ผู้ใช้บริการ” เข้าสู่ลิ้งค์ หรือเว็บไซต์อื่นๆ หากมีความเสียหายอย่างใดๆเกิดขึ้น                                                  

8.3 “บริษัท” ขอสงวนสิทธิไม่รับประกันว่า “การบริการ” ของ “บริษัท” จะตรงตามความต้องการของ “ผู้ใช้บริการ” และจะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากความผิดพลาด หรือข้อบกพร่องใดๆ รวมถึงไม่รับประกันว่า เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ได้จากการใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของ “บริษัท” นั้นถูกต้อง น่า เชื่อถือ หรือคุณภาพของการบริการของบริษัทจะเป็นไปตามความคาดหวังของ “ผู้ใช้บริการ”

“บริษัท” ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” นำรูปภาพตามข้อ 1.1 และ ข้อมูลหรือข้อความตามข้อ 1.2 ไปใช้หรือกระทำการอย่างใดๆ “ผู้ใช้บริการ” จะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดอัน เนื่องมาจากการเข้าถึงการบริการนั้นๆ

8.4 “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยอมรับว่า “การบริการ” ของ “บริษัท” ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี เงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในขณะให้บริการ โดย “บริษัท” จะใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อให้บริการแก่ “ผู้ใช้บริการ” โดย “บริษัท” ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความชำรุดบกพร่อง อันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

(ก) ความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ โทรจันฮอร์ส หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ และการโจมตี การกระทำ ของแฮกเกอร์

(ข) การกระทำใดๆที่เกิดจากความไม่มีเสถียรภาพของระบบอินเตอร์เน็ต การเข้าถึง การเชื่อมต่อ จำนวนการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ เซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของบริษัทในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำ งานของระบบ คอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล

(ค) “ผู้ใช้บริการ” ละเมิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ เช่น การอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของตน

(ง) เหตุการณ์อื่นๆ ที่ “บริษัท” ไม่อาจควบคุมหรือคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

8.5 “ผู้ใช้บริการ” เข้าใจและยอมรับว่า การใช้บริการภายใต้สัญญาฉบับนี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทางอินเทอร์เน็ตซึ่ง “บริษัท” ไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลเหล่านั้นได้  “บริษัท” จึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจาก เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้าและบริการ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ปรากฏบนหรือผ่านมาจาก เว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นทั้งสิ้น “บริษัท” จะไม่รับผิดชอบและไม่มีภาระผูกพันกับข้อมูลและการสื่อสารกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของ “บริษัท”ดังกล่าว การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นนั้นทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ “ผู้ใช้บริการ” เท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” จะเป็นผู้รับผิดชอบใน การทำ ความเข้าใจกฎระเบียบและเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่เข้าไปเยี่ยมชมนั้น รวมถึงความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

8.6 “บริษัท” ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความชำรุดบกพร่อง หรือความสูญเสียใดๆ อันเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยซึ่งเป็นเหตุที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว การระบาดของโรคระบาด พายุ ภัยสงคราม การจลาจล กิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น

 

9. การระงับการให้บริการ

9.1 “บริษัท” ขอสงวนสิทธิในการระงับ ยกเลิก หรือลบบัญชีของท่าน รวมถึงการเข้าถึงบริการใดๆ ของ “ผู้ใช้บริการ” โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หาก “บริษัท” พบว่าเกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

        (ก) “ผู้ใช้บริการ” ละเมิดหรือการกระทำใดๆ ที่ขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อกำหนดนี้

        (ข) “ผู้ใช้บริการ” ให้ข้อมูลส่วนตัวอันเป็นเท็จแก่บริษัทในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกและ/หรือเพื่อใช้บริการของบริษัท

        (ค) “บริษัท” มีเหตุจำเป็นต้องยุติการให้บริการตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ หรือตามที่มีกฎหมายประกาศ หรือมีเหตุอื่นใดอันจำเป็นเพื่อยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่บริษัท

        (ง) “บริษัท” มีเหตุจำเป็นต้องยุติการให้บริการเนื่องจากเพื่อความปลอดภัยหรือสถานการณ์ที่จำเป็นอื่นๆ

 

9.2 ในกรณีที่มีเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.1 (ก) และ/หรือ 9.1 (ข) ข้างต้น “บริษัท” สงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ให้แก่ “ผู้ใช้บริการ” ทั้งสิ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นจากเหตุแห่งการบอกเลิกตามข้อกำหนดดังกล่าว “ผู้ใช้บริการ” จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นเต็มจำนวน ซึ่งรวมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ “บริษัท” ด้วย โดยหากค่าชดเชยความเสียหายนั้นไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ “บริษัท” ทั้งหมด บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องให้ “ผู้ใช้บริการ” ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยต่อไป

 

10. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด

10.1 “บริษัท” มีสิทธิปรับแก้เงื่อนไขข้อกำหนดฉบับนี้ ซึ่ง “ผู้ใช้บริการ” สามารถตรวจสอบการแก้ไขข้อกำหนดฉบับล่าสุดได้ที่ “ช่องทางของ Alisa”

10.2 หลังจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนดฉบับนี้แล้ว หาก “ผู้ใช้บริการ” ยังคงรับบริการของ “บริษัท” ต่อไปถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ยอมรับในเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่หาก “ผู้ใช้บริการ” ไม่ยอมรับหรือไม่เห็นพ้องกับการแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าว “ผู้ใช้บริการ” สามารถหยุดใช้บริการของ “บริษัท” ได้ทันที

 

11. DMCA and Takedowns Policy

“บริษัท” เคารพในลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นๆ ในทางทรัพย์สินทางปัญญา หาก “ผู้ใช้บริการ” หรือบุคคลใดๆ พบเห็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์อื่นๆ จากการใช้บริการของ “Alisa” ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการละเมิดได้ที่ [email protected] พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้     

          (ก.) ข้อมูลของงานอันมีลิขสิทธิ์ของท่านที่ท่านเห็นว่าผลงานดังกล่าวโดนละเมิดลิขสิทธิ์          

          (ข.) ข้อมูลของงานที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ พร้อมแนบหลักฐาน เช่น link ที่มีการละเมิด เป็นต้น

          (ค.) ข้อมูลของในการติดต่อท่าน เช่น Email เบอร์โทร เป็นต้น     

(ง.) คำแถลงว่าท่านกระทำการโดยสุจริตว่าเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์นั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย   

หากท่านไม่สะดวกในการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ ผ่านทาง Email ตามวรรคหนึ่ง ท่านสามารถส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่งได้มาตามที่อยู่ดังนี้   

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) 

ที่อยู่ : เลขที่ 20 หมู่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย    

 

12. กฎหมายใช้บังคับและศาลที่มีเขตอำนาจ

12.1 ข้อกำหนดฉบับนี้ทำขึ้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

12.2 การตีความและการบังคับใช้ข้อกำหนดฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยและบรรดาข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดฉบับนี้ ให้อยู่ภายใต้อำนาจศาลที่มีเขตอำนาจ 

12.3 ในกรณีที่ข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในข้อกำหนดฉบับนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือตกเป็นโมฆะ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ยังมีผลใช้บังคับสมบูรณ์

 

ข้อที่ 13 ช่องทางการติดต่อ     

หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือคำเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับบริการของบริษัทท่านสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีเมล [email protected] ทาง “บริษัท” พร้อมที่จะดูแลท่านด้วยความยินดีและพร้อมให้บริการอย่างเต็มใจ

 

Website

© 2024 Glory Forever Public Company Limited. All Rights Reserved.