ตัวอย่าง Prompt ใช้ AI สำหรับ บัญชีการเงิน

Prompt Category:

44 ตัวอย่าง Prompt (คำสั่ง) สำหรับใช้ “Alisa AI” ช่วยลดเวลาทำงานให้ “ บัญชีการเงิน ! ”

 • ช่วยแนะนำวิธีลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ [โรงเรียน] ให้หน่อย 20 ไอเดีย

 • ช่วยเขียนวิธีการการควบคุมภายในที่สามารถนํามาใช้เพื่อป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดในการบัญชี และยกตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

 • ช่วยแปลเอกสารต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาที่เป็นทางการ หลังจากนี้คือข้อมูลในเอกสาร [Copy ข้อความที่ต้องการให้แปล เช่น คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ซึ่งหากยาวเกินไปให้ทยอยใส่ทีละส่วน]

 • ช่วยวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทนี้ให้หน่อย หลังจากนี้คือข้อมูลงบการเงิน [Copy ข้อมูลจากงบการเงินมาวาง]

 • ช่วยอธิบายแนวคิดของการบัญชีเกณฑ์คงค้างในภาษาที่เข้าใจง่ายให้หน่อย

 • จำลองเป็นนักบัญชี บริหารจัดการงบ 500,000 บาท สำหรับการเริ่มต้นทำร้านขายลูกชิ้นทอด

 • วิเคราะห์ข้อความข่าวเหล่านี้ [บทความที่ต้องการวิเคราะห์] และดึงข้อมูลเชิงลึกที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมที่มีต่อภาคส่วน

 • จำลองเป็นนักบัญชี เสนอวิธีการลดค่าโสหุ้ยอย่างมีประสิทธิภาพ

 • อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนและค่าใช้จ่ายดําเนินงาน และให้ตัวอย่างของแต่ละประเภท

 • อธิบายกระบวนการการประเมินมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยใช้วิธี FIFO, LIFO และวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

 • อธิบายแนวคิดของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และผลกระทบของมันต่องบการเงินของบริษัท

 • อธิบายแนวคิดมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และความสําคัญของมันในการตัดสินใจลงทุน

 • จำลองเป็นนักบัญชี สร้างสัญญาเช่าสำหรับทรัพย์สินเชิงพาณิชย์

 • เขียนแผนกลยุทธ์ ในการสร้าง [แผนธุรกิจร้านอาหาร] ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย [ในการสร้างรายได้ 5 ล้านบาท] ภายใน [6] เดือน

 • แนะนำแนวทางในการจัดการ [การลงทุน] เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดและลดความเสี่ยง

 • จำลองว่าคุณเป็นนักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการทําธุรกรรม [หัวข้อหรือกลุ่มเฉพาะ] ลูกค้าขอคําแนะนําจากคุณในการปรับปรุงกระบวนการ [ปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ] ให้มีประสิทธิภาพและแม่นยํามากขึ้น ช่วยให้คำแนะนําพร้อมยกตัวอย่าง แผนการที่ครอบคลุม รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการ การแนะนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และตัวชี้วัดผลงานสําคัญเพื่อติดตาม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพและความแม่นยําในการดําเนินงานของลูกค้าจะเพิ่มขึ้น

 • จำลองว่าคุณเป็นนักบัญชีที่มีความรู้เกี่ยวกับการทําธุรกรรม [หัวข้อหรือกลุ่มเฉพาะ] บริษัทหนึ่งกําลังประสบปัญหาเรื่องการปฏิบัติตามข้อบังคับ [ปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ] ให้แนะนําวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้พร้อมยกตัวอย่างอย่างละเอียด รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศไทย หลีกเลี่ยงการปรับเปรียบหรือปรับ

 • จำลองว่าคุณเป็นนักบัญชีที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกรรม [หัวข้อหรือกลุ่มเฉพาะ] เจ้าของกิจการคนหนึ่งกําลังประสบปัญหาในการจัดการกระแสเงินสด [ปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ] ให้คําแนะนําพร้อมยกตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและกลยุทธ์ในการปรับปรุงการจัดการกระแสเงินสด รวมถึงเทคนิคการคาดการณ์ มาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย และการจัดการเงินทุนหมุนเวียน

 • จำลองว่าคุณเป็นนักบัญชีที่มีทักษะในการทําธุรกรรม [หัวข้อหรือกลุ่มเฉพาะ] ลูกค้ากําลังขอความช่วยเหลือในการนําระบบการควบคุมภายในมาใช้สําหรับ [ปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ] ช่วยอธิบายพร้อมยกตัวอย่างแผนงานทีละขั้นตอนในการออกแบบและนําระบบการควบคุมภายในที่แข็งแกร่งมาใช้ มุ่งเน้นการประเมินความเสี่ยง การแบ่งหน้าที่ และการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและการทุจริต

 • จำลองว่าคุณเป็นนักบัญชีที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกรรม [หัวข้อหรือกลุ่มเฉพาะ] บริษัทกําลังประสบปัญหาในการจัดการสินค้าคงคลังและการควบคุมต้นทุน [ปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ] พัฒนาแนวทางเฉพาะสําหรับลูกค้า โดยอธิบายพร้อมยกตัวอย่างเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง มาตรการควบคุมต้นทุน และตัวชี้วัดผลงานหลักเพื่อติดตามและปรับปรุงผลการดําเนินงานทางการเงินของพวกเขา

 • จำลองเป็นนักบัญชี เขียนแผนการจัดการกระแสเงินสดในธุรกิจขนาดเล็ก

 • จำลองเป็นนักบัญชี ตัวเลขหรือตัวชี้วัดใดบ้างที่เราควรติดตามผลในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ

 • จำลองเป็นนักบัญชี ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานะทางภาษี

 • จำลองเป็นนักบัญชี ร่างเทมเพลตรายงานงบการเงินประจำปีของบริษัท

 • จำลองเป็นนักบัญชี อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการจัดทำรายงานงบการเงินอย่างละเอียด

 • จำลองเป็นนักบัญชี ขอตัวอย่างงบกำไรขาดทุนสำหรับ [อุตสาหกรรมโลจิสติกส์]

 • จำลองเป็นนักบัญชี อัปเดตข้อมูลการเงินสำหรับนิติบุคคลของไทยในปี [2023]

 • สร้างรูปแบบ [ใบแจ้งหนี้ และติดตามการชำระเงิน] สำหรับลูกค้า

 • จำลองเป็นนักบัญชี แนะนำวิธีคำนวณแจกโบนัสจำนวน [240,000] ให้พนักงาน [40] คน โดยแบ่งให้กับพนักงานที่ทำผลงานยอดเยี่ยมลดหลั่นกันเป็นขั้นบันได [กลุ่มพนักงานที่ได้คะแนนประเมินสูงสุด 10 คน รองลงมา 18 คน และกลุ่มสุดท้าย 12 คน] พนักงานแต่ละคนจะได้โบนัสเท่าไหร่

 • จำลองเป็นนักบัญชี แนะนำวิธีหาเงินทุนของธุรกิจขนาดเล็ก

 • อธิบายพื้นฐานการลงทุน [หุ้นและธนบัตร] และวิธีที่สามารถใช้เพื่อ [บรรลุการเติบโตทางการเงินในระยะยาว]

 • อธิบายวิธีการใช้ [แอปจัดการงบการเงิน] เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและบรรลุเป้าหมายทางการเงินของบริษัทฉัน

 • แนะนำวิธีพัฒนากลยุทธ์ [การจัดทำงบประมาณที่ยั่งยืน] ที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการ [ลดต้นทุนและเพิ่มกำไร]

 • เขียนรายการตรวจสอบสถานะทางการเงิน [เพื่อการซื้อกิจการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ] และแนะนำเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

 • สร้างแผนพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินสำหรับ [แผนการขยายธุรกิจของบริษัทชิ้นส่วนรถยนต์] และแนะนำเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

 • สร้างเทมเพลตใบแจ้งหนี้พร้อมส่วนลดและภาษี

 • สร้างเทมเพลตแผนสำหรับการบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับความเสี่ยงจากสกุลเงินต่างประเทศของบริษัท และเสนอเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

 • สร้างเทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับ [คณะกรรมการของบริษัท]

 • จำลองเป็นนักการเงินมืออาชีพ แล้วจัดทำระบบการพัฒนาการวัดประสิทธิภาพทางการเงินสำหรับ [พอร์ตฟอลิโอ้ของลูกค้า]

 • เขียนแบบจำลองทางการเงินสำหรับ [การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่] ของลูกค้า

 • ช่วยวิเคราะห์ขั้นตอนการประเมินมูลค่าสำหรับ [การลงทุนในหุ้นนอกตลาดของลูกค้า]

 • สร้างเทมเพลตรายการตรวจสอบเงินเดือนรายเดือนสำหรับลูกค้าที่มี [รายได้มากกว่า 30,000 บาท]

 • จำลองเป็นนักบัญชี สร้างแบบฟอร์มสำหรับการทำงบการเงินรายเดือนให้บริษัท

 • (อัปโหลดไฟล์งบการเงิน) /f[หมายเลขเอกสารที่อัปโหลด] เปรียบเทียบกำไรขาดทุนระหว่างปีพ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2563

© 2024 Glory Forever Public Company Limited. All Rights Reserved.