ตัวอย่าง Prompt ใช้ AI สำหรับ ครู-อาจารย์

Prompt Category:

16 ตัวอย่าง Prompt (คำสั่ง) สำหรับใช้ “Alisa AI” ช่วยลดเวลาทำงานให้ “ ครู,อาจารย์ ! ”

 • ช่วยเขียนแผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น [มัธยมศึกษาปีที่ 1] ในเรื่อง [สารและการจำแนกสาร]

 • ช่วยเขียนวิธีประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้น [มัธยมศึกษาปีที่ 2] [วิชาภาษาไทย] ในเรื่อง [การพัฒนาทักษะการพูด]

 • ช่วยออกแบบ แบบสอบถามความพึงพอใจและความเข้าใจของนักเรียน[มัธยมศึกษาปีที่ 4] ในการเรียน[วิชาสังคมศึกษา] เรื่อง[ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ]

 • ช่วยเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของเนื้อหาด้าน [ประวัติศาสตร์ของสมัยสุโขทัย ] ของนักเรียน [มัธยมศึกษาปีที่ 1 ]

 • ช่วยเขียนแผนการสอนในรูปแบบ Active Learning สำหรับวิชา[วิทยาศาสตร์] ของนักเรียนชั้น[มัธยมปีที่ 6]

 • ช่วยเขียนแผนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) แบบ Active Learning สำหรับวิชา [คอมพิวเตอร์]ของนักเรียน[ชั้นมัธยมปีที่ 6]

 • ออกแบบการจัดสอบและการประเมินผลผู้เรียนแบบออนไลน์ สำหรับวิชา [ภาษาจีน] ของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 [สายศิลป์-ภาษา]

 • ออกแบบข้อสอบปรนัย [20] ข้อ สำหรับ วิชา [สังคมศึกษา] เรื่อง [พระพุทธ]ของนักเรียน[ประถมศึกษาปีที่ 6] พร้อมเฉลย

 • ออกแบบข้อสอบอัตนัย [15] ข้อ สำหรับ วิชา [วิทยาศาสตร์] เรื่อง [การเปลี่ยนแปลงของสาร]ของนักเรียน[ประถมศึกษาปีที่ 5] พร้อมเฉลย

 • ช่วยเขียนข้อสอบกลางภาคเรียน เรื่อง [ การดำรงชีวิตของพืช ] เป็นข้อสอบปรนัยจำนวน [ 20 ] ข้อ อัตนัย [5] ข้อ พร้อมเฉลย [ สำหรับนักเรียนชั้น[ประถมศึกษาปีที่ 2 ]

 • ออกแบบ ข้อสอบแบบจับคู่ จำนวน [ 8 ]ข้อ พร้อมเฉลยใน[วิชาภาษาอังกฤษ] เรื่อง [a,an,the] สำหรับนักเรียนชั้น[ประถมศึกษาปีที่ 1]

 • ออกแบบข้อสอบแบบเติมคำ จำนวน [10] ข้อ พร้อมเฉลยใน[วิชาภาษาอังกฤษ] เรื่อง [Adverb] สำหรับนักเรียนชั้น[มัธยมศึกษาปีที่ 4]

 • ยกตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบโต้วาที สำหรับเนื้อหา[วัฒนธรรมไทยที่ควรรักษาไว้] ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 • ออกแบบการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา สำหรับเนื้อหา [การใช้ AI ในการส่งเสริมการเรียนรู้] ของนักเรียน[มัธยมศึกษาปีที่ 4-6]

 • ออกแบบเกมสำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชา[ภาษาอังกฤษ] เรื่อง [Present Simple Tense]ของนักเรียน[มัธยมศึกษาปีที่ 2]

 • ออกแบบการศึกษานอกห้องเรียน (ทัศนศึกษา)ในประเทศไทย ที่ช่วยเสริมสร้างความรู้[วิชาวิทยาศาสตร์]ใน เรื่อง ["ระบบสุริยะ"]

© 2024 Glory Forever Public Company Limited. All Rights Reserved.