ตัวอย่าง Prompt ใช้ AI สำหรับ HR (Human Resources)

Prompt Category:

21 ตัวอย่าง Prompt (คำสั่ง) สำหรับใช้ “Alisa AI” ช่วยลดเวลาทำงานให้ “ HR! ”

 • เขียนแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร Dararussamee Jewelry ในตำแหน่งนักการตลาดที่ สามารถกระตุ้นยอดขายและผลิตสื่อที่มีคุณภาพสำหรับไตรมาสหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน

 • เขียน job description ในตำแหน่ง [UX/UI] ที่ [Techbay]

 • ช่วยเขียนคำถามสัมภาษณ์ทั้งหมด [ 10 ] คำถาม สำหรับตำแหน่ง [Data Science]

 • ช่วยเขียนอีเมลปฏิเสธถึงผู้ที่มาสมัครงานในบริษัท [Techbay] โดยในแต่ละฉบับจะมีเนื้อหาดังนี้ [1. ความสามารถที่น่าชื่นชมของผู้สมัคร] [2.สิ่งที่ทางบริษัทของเราชื่นชมเกี่ยวกับผู้สมัครในการสมัครงานครั้งนี้] [3.เหตุผลที่ทางบริษัทยังไม่สามารถร่วมงานกับผู้สมัครได้]โดยในอีเมลต้องเขียนบรรยายด้วยความรู้สึกนอบน้อม และยังคงเน้นย้ำถึงความสามารถของผู้สมัครที่น่าชื่นชม

 • ช่วยเขียนโพสต์ประกาศรับสมัครงานที่น่าดึงดูดในตำแหน่ง [Content Marketing] โดยลงรายละเอียด [Job Description] ให้สอดคล้องกับตำแหน่ง เพื่อกรองผู้สมัครที่มีความสามารถด้าน [การสร้างสรรค์ content]

 • เขียนอีเมลถึงพนักงานทุกคนเพื่อแจ้งเตือนให้พวกเขาเข้าร่วม[การตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปี ]ในวันที่ [1 สิงหาคมคม] อีเมลควรมีความยาวน้อยกว่า [150คำ ]โดยเนื้อหาเป็นข้อความที่[แสดงความเป็นมิตรและค่อนข้างเป็นทางการ]

 • แนะนำ[10]คำถามสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่งงาน “[UX/UI]”

 • ช่วยเสนอแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในการสรรหาบุคลากร

 • สร้างแผนการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานใหม่

 • สร้างคำแนะนำสำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

 • แนะนำวิธีการประเมินทักษะของพนักงานและระบุความต้องการในการพัฒนา

 • แนะนำเคล็ดลับในการจัดการความขัดแย้งในที่ทำงาน

 • แนะนำกลยุทธ์ในการส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดและการทำงานร่วมกัน

 • เสนอแนะแนวทางการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • แนะนำกลยุทธ์ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวก

 • สร้างกลยุทธ์ในการลดการลาออกของพนักงาน

 • แนะนำวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มั่นคง

 • เสนอแนวทางการไกล่เกลี่ยและแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ

 • สร้างแนวคิดในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายทรัพยากรบุคคล

 • ช่วยบอกผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ที่ Hr สามารถเสนอให้พนักงานเพื่อเพิ่มอัตราการรักษางานมีอะไรบ้าง

 • สร้างโฆษณางานที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่ง CTO สำหรับการเริ่มต้นกับบริษัท [Teachbay]

© 2024 Glory Forever Public Company Limited. All Rights Reserved.